Parsifal: Klingsor

parsifal, Klingsor, Chemnitz 2018, Foto: Pavel Horník